Tự Học Tiếng Khmer - Bài 10: Số thứ tự

Bài 10: Số thứ tự

Bài 10: Số thứ tự

Bài này chúng ta sẽ học cách đếm số thứ tự trong tiếng Khmer

Tác giả bài viết: Tony